XENTE NO CAMIÑO CARA A BRUXELAS

Erias é debuxante arqueolóxico, pintor, gravador, historiador, director en Betanzos do Arquivo e Biblioteca Municipais, do Museo das Mariñas e da prestixiosa revista de investigación Anuario Brigantino. É, por conseguinte, o home que podía levar adiante este gran proxecto chamado «XENTE NO CAMIÑO» e do que a Deputación Provincial da Coruña e eu persoalmente estamos tan orgullosos. Xa se viu en doce exposicións en Galicia e están previstas moitas máis. Por outra parte, esa xente medieval, eses galegos, continúan avanzando, como peregrinos, para facerse pouco a pouco presentes con nós.

Nesta viaxe ó Parlamento Europeo en Bruselas, nesta emigración especial, hai xa sete cadros novos con respecto á primeira mostra e a finais deste ano 2006 confiamos en ver unha segunda exposición completa neste renacemento dos galegos doutro tempo, en paralelo ó renacemento de Galicia.

GENTE EN EL CAMINO HACIA BRUSELAS

Erias es dibujante arqueológico, pintor, grabador, historiador, director en Betanzos del Archivo y Biblioteca Municipales, del Museo das Mariñas y de la prestigiosa revista de investigación Anuario Brigantino. Es, por consiguiente, el hombre que podía llevar adelante este gran proyecto llamado «XENTE NO CAMIÑO» [Gente en el Camino] y del que la Diputación Provincial de A Coruña y yo personalmente estamos tan orgullosos. Ya se vio en doce exposiciones en Galicia y están previstas muchas más. Por otra parte, esa gente medieval, esos gallegos, continúan avanzando, como peregrinos, para hacerse poco a poco presentes con nosotros.

En este viaje al Parlamento Europeo en Bruselas, en esta emigración especial, hay ya siete cuadros nuevos con respecto a la primera mostra y a finales de este año 2006 confiamos en ver una segunda exposición completa en este renacimiento de los gallegos de otro tiempo, en paralelo al renacimiento de Galicia.

GENS DANS LE CHEMIN VERS BRUXELLES

Erias est un dessinateur archéologique, peintre, graveur, historien, directeur à Betanzos de l’Archive et de la Bibliothèque Municipales, du Musée das Mariñas et de la prestigieuse revue d´investigation Anuario Brigantino. C´est par conséquent l´homme qui pouvait mener ce grand projet appelé «Xente no Camiño» [Gens dans le Chemin] et de celui que la Diputación de la province de A Corogne et moi-même personnellement sommes si orgueilleux. On l’a déjà vu dans douze expositions en Galice et c’est encore prévu bien d’autres. D´autre part, ce gens médiéval, ces galiciens, continuent à avancer, comme des pèlerins, pour se faire petit à petit présent parmi nous.

Dans ce voyage au Parlement Européen à Bruxelles, dans cette émigration spécial, il y a sept nouveaux tableaux de plus qu´ à la première exposition et à la fin de cette année 2006 nous espérons voir une deuxième complète dans cette renaissance des galiciens d´autre temps, parallèlement à la renaissance de La Galice.

PEOPLE ON THE WAY TOWARDS BRUSSELS

Erias is an archeological draughtsman, painter, engraver, historian; in Betanzos he is the Director of the Archives and Municipal Library, of the "Museo das Mariñas", and of the prestigious investigative publication Anuario Brigantino. He is, therefore, the man who could carry off this great project called "XENTE NO CAMIÑO" [People on the Way] and of which the Provincial Authority of A Coruña, and I personally, are very proud. It has already been exhibited in twelve places in Galica, and many more are planned. Moreover, those medieval people, those Galicians, continue advancing, like pilgrims, little by little, to be here with us.

In this journey to the European Parliament in Brussels, in this special emigration, there are already seven new paintings compared with the first exhibition, and at the end of 2006 we hope to see a second complete exhibition in this rebirth of the Galicians of another age, in parallel with the rebirth of Galicia.

Celestino Poza Domínguez

Presidente da Comisión de Cultura,Educación e Patrimonio

Histórico-Artístico da Deputación Provincial da Coruña


Volver a "Xente no Camiño"