A BRUXELAS

Galicia viaxa ao Parlamento Europeo coa mostra «XENTE NO CAMIÑO» de Alfredo Erias, que organizou a Deputación Provincial da Coruña e segue a organizar de cara ao futuro, porque considera que é unha achega excepcional de imaxes do noso pasado, da nosa xente medieval, que axudará no presente á construción de Galicia.

O éxito desta exposición, de evidentes valores didácticos e artísticos, indica que acertamos no proxecto e agora, nesta fermosa viaxe a Bruxelas, favorecida pola sensibilidade do noso parlamentario don Antolín Sánchez Presedo, poderá verse que Galicia, a pesar de estar nun finisterrae e de ter, por conseguinte, imaxes específicas, tamén era culturalmente Europa nos séculos finais da Idade Media.

A BRUSELAS

Galicia viaja al Parlamento Europeo con la exposición «XENTE NO CAMIÑO» de Alfredo Erias, que organizó la Diputación Provincial de A Coruña y sigue organizando de cara al futuro, porque considera que es un aporte excepcional de imágenes de nuestro pasado, de nuestra gente medieval, que ayudará en el presente a la construcción de Galicia.

El éxito de esta exposición, de evidentes valores didácticos y artísticos, indica que acertamos en el proyecto y ahora, en este hermoso viaje a Bruselas, favorecido por la sensibilidad de nuestro parlamentario don Antolín Sánchez Presedo, podrá verse que Galicia, a pesar de estar en un finisterrae y de tener, por consiguiente, imágenes específicas, también era culturalmente Europa en los siglos finales de la Edad Media.

A BRUXELLES

La Galice voyage au Parlement Européen avec l’exposition «Xente no Camiño» [Gens dans le Chemin] de Alfredo Erias, que la Diputación de la province de A Corogne a organisé et continue à organiser avec une vision de futur, parce qu’elle considère qu’il s’agit d’un apport exceptionnel des images de notre passé, de nos gens médiévaux, qui aidera pour le présent à la construction de la Galice.

Le succès de cette exposition, de valeurs didactiques et artistiques évidentes, nous indique que nous avons réussi dans le projet et maintenant dans ce beau voyage à Bruxelles, favorisé para la sensibilité de notre parlementaire Monsieur Antolín Sánchez Presedo, on pourra voir que la Galice, malgré d’être dans un finisterrae et d’avoir, par conséquent, des images spécifiques, était aussi culturellement L’Europe dans les derniers siècles du Moyen Âge.

TO BRUSSELS

Galicia travels to the European Parliament with the exhibition «Xente no Camiño» [People on the Way] by Alfredo Erias, which has been organised by the Provincional Authority of A Coruña, and which will continue to do so with an eye to the future, because it considers that the exhibition is an exceptional contribution of imagery of our past, our medieval people, which will help the present development of Galicia.

The success of this exhibition, with its obvious didactic and artistic values, shows that we were right with this project and now, in this splendid journey to Brussels, favoured by the sensibility of our M.E.P. Antolín Sánchez Presedo, we can see that Galicia, in spite of being on a Finisterrae and therefore having its own specific imagery, was also culturally European in the later centuries of the Middle Ages.

Salvador Fernández Moreda

Presidente da Deputación

Provincial da Coruña


Volver a "Xente no Camiño"