SIGNOS E SÍMBOLOS
                                                                                                                                               
CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ
 

un recoñecido traballo como arquiveiro, historiador, pintor e debuxante arqueolóxico, preséntanos Alfredo Erias unha extraordinaria exposición, "Xente no Camiño", na que traza unha panorámica da sociedade medieval galega.

Esta proposta artística marca unha nova etapa no seu quefacer, porque sistematiza e unifica tres das súas grandes querenzas: o debuxo, a pintura e a historia. Aínda que algo xa apuntara nun anterior proxecto, "Praias da memoria", con elementos escultóricos de diferentes épocas, integrándoos nunha atmosfera figurativa pero á vez surrealista, agora encontrámonos ante un todo coherente, o universo medieval, no que o debuxante, o pintor e o historiador confluíron ao unísono.

Dentro das imaxes que o artista nos ofrece nesta exposición (calendario agrícola, caza do xabaril, músicos, esculturas funerarias, enxovais domésticos....) gustaríame analizar con máis detalle as referidas aos signos lapidarios e aos símbolos gremiais.

Moi representativas da emblemática medieval son, na nosa opinión, as representacións de símbolos gremiais espalladas nalgúns dos cadros da exposición -inspirados nas laudas sepulcrais do Museo de Santa María a Nova, de Noia (A Coruña)- así como as denominadas marcas de canteiros. En xeral, representan ferramentas de oficios (mariñeiros, xastres, zapateiros, carpinteiros...) ou son marcas familiares.

No que respecta aos signos lapidarios dos canteiros (que en Galicia chegaron a crear unha lingua de seu, utilizada ata fai pouco tempo, chamada "verbo dos arxinas" -os "arginas" ou "arxinas" son os canteiros-), numerosas teñen sido as interpretacións que se elaboraron sobre estes esquemáticos símbolos. Sabemos que foron utilizados pola masonería medieval, coñecida como "masonería operativa", para diferenciala da aparecida no século XVIII, a "especulativa"; xa na chamada "Constitución de York", datada no ano 926, estipulábase, no seu artigo 15, que "todo masón debe acoller cariñosamente aos compañeiros que cheguen do Continente, e lles fagan os sinais e signos de recoñecemento..."; e, no 16, que "nin os mestres nin os compañeiros deben dar entrada ás loxas ao que non teña sido recibido masón; nin deben ensinarlle a arte da forma, nin deixalo traballar a pedra, nin utilizar a escuadra, nin indicarlle o seu uso".

Outros exemplos de regulamentos da masonería medieval serían os "Estatutos dos mestres do muro e da madeira", de Bolonia (1248), as "Constitucións dos masóns de Estrasburgo" (1459) ou os "Estatutos da Asociación de entalladores de pedra e albaneis", de Ratisbona (1498).

Aparece tamén documentado, en diversos textos, como os masóns recibían, cando eran membros de pleno dereito da Fraternidade, a súa marca particular, das que se levaba un rexistro. Mesmo se teñen elaborado hipotéticos modelos de matrices, utilizadas por distintas corporacións de canteiros, das que cada masón adoptaría un fragmento como marca persoal identificadora.

Pero a marca non soamente era a sinatura persoal de cada masón (e unha maneira de xustificar o traballo que realizaba, ao aparecer esta nos sillares), senón tamén un rito, o do símbolo en acción.

Todos os signos lapidarios se reducen a uns cantos esquemas fundamentais (círculo, liña, espiral, cadrado, triángulo, cruz). Partindo deles xéranse todos os demais, así como o deseño das propias ferramentas que se utilizaban na construción (mazo, cicel, chumbada, nivel, escuadro, paleta, compás, etc.).

Poderiamos seguir reflexionando sobre os cadros desta exposición. Pero imos poñer punto e final. Permítanme que suxira, para contemplala, como fondo musical, as "Gymnopédies" ou as "Gnossiennes" de Erik Satie. Creo que nada mellor que esta música evocadora, suxestiva e reflexiva para mergullármonos neste marabilloso magma de imaxes co que nos agasalla Alfredo Erias.

SIGNOS Y SÍMBOLOS

Con un reconocido trabajo como archivero, historiador, pintor y dibujante arqueológico, nos presenta Alfredo Erias una extraordinaria exposición, "Xente no Camiño", en la que traza una panorámica de la sociedad medieval gallega.

Esta propuesta artística marca una nueva etapa en su trabajo, porque sistematiza y unifica tres de sus grandes querencias: el dibujo, la pintura y la historia. Aunque algo ya había apuntado en un anterior proyecto, "Praias da memoria", con elementos escultóricos de diferentes épocas, integrándolos en una atmósfera figurativa pero a la vez surreal, ahora nos encontramos ante un todo coherente, el universo medieval, en el que el dibujante, el pintor y el historiador confluyeron al unísono.

Dentro de las imágenes que el artista nos ofrece en esta exposición (calendario agrícola, caza del jabalí, músicos, esculturas funerarias, ajuares domésticos....) me gustaría analizar con más detalle las referidas a los signos lapidarios y los símbolos gremiales.

Muy representativas de la emblemática medieval son, en nuestra opinión, las representaciones de símbolos gremiales esparcidos en algunos de los cuadros de la exposición -inspirados en las laudas sepulcrales del Museo de Santa María a Nova, de Noia (A Coruña)- así como las denominadas marcas de canteros. En general, representan herramientas de oficios (marineros, sastres, zapateros, carpinteros...) o son marcas familiares.

En lo que respecta a los signos lapidarios de los canteros (que en Galicia llegaron a crear una lengua propia, utilizada hasta hace poco tiempo, llamada "Verbo dos arginas" -los "arginas" o "arxinas" son los canteros-), numerosas han sido las interpretaciones que se han elaborado sobre estos esquemáticos símbolos. Sabemos que fueron utilizados por la masonería medieval, conocida como "masonería operativa", para diferenciarla de la aparecida en el siglo XVIII, la "especulativa"; ya la llamada "Constitución de York", fechada en el año 926, estipulaba, en su artículo 15, que "todo masón debe acoger cariñosamente a los compañeros que lleguen del Continente, y les hagan las señales y signos de reconocimiento..."; y, en el 16, que "ni los maestros ni los compañeros deben dar entrada a las logias al que no haya sido recibido masón; ni deben enseñarle el arte de la forma, ni dejarlo trabajar la piedra, ni utilizar la escuadra, ni indicarle su uso".

Otros ejemplos de reglamentos de la masonería medieval serían los "Estatutos de los maestros del muro y de la madera", de Bolonia (1248), las "Constituciones de los masones de Estrasburgo" (1459) o los "Estatutos de la Asociación de entalladores de piedra y albañiles", de Ratisbona (1498).

Aparece también documentado, en diversos textos, cómo los masones recibían, cuando eran miembros de pleno derecho de la Fraternidad, su marca particular, de las que se llevaba un registro. Incluso se han elaborado hipotéticos modelos de matrices, utilizadas por distintas corporaciones de canteros, de las que cada masón adoptaría un fragmento como marca personal identificativa.

Pero la marca no sólo era la firma personal de cada masón (y una manera de justificar el trabajo que realizaba, al aparecer ésta en los sillares), sino también un rito, el del símbolo en acción.

Todos los signos lapidarios se reducen a unos cuantos esquemas fundamentales (círculo, línea, espiral, cuadrado, triángulo, cruz). Partiendo de ellos se generan todos los demás, así como el diseño de las propias herramientas que se utilizaban en la construcción (mazo, cincel, plomada, nivel, escuadra, paleta, compás, etc.).

Podríamos seguir reflexionando sobre los cuadros de esta exposición. Pero vamos a poner punto y final. Permítanme que sugiera, para contemplarla, como fondo musical, las "Gymnopédies" o las "Gnossiennes" de Erik Satie. Creo que nada mejor que esta música evocadora, sugestiva y reflexiva para sumergirnos en este maravilloso magma de imágenes que nos regala Alfredo Erias.

SIGNES ET SYMBOLES

Avec un travail reconnu comme archiviste, historien, peintre, dessinateur archéologique, Alfredo Erias nous présente une extraordinaire exposition, "Xente no Camiño" [gens dans le chemin], dans laquelle il trace une panoramique de la société médiévale galicienne.

Cette proposition artistique marque une nouvelle étape dans son travail, parce qu’elle systématise et unifie trois de ses grands attachements: le dessin, la peinture et l’histoire. Quoique dans son projet antérieur, "Praias da memoria" [les plages de la mémoire], il avait déjà pointé, avec des éléments sculpturaux de différentes époques, en composant une atmosphère figurative mais au même temps surréaliste, maintenant nous nous trouvons devant un médiéval tout cohérent, où le dessinateur, le peintre et l’historien ont conflué à l’unisson.

Dans les images que l’artiste nous offre dans cette exposition (calendrier agricole, chasse du sanglier, musiciens, sculptures funéraires, mobilier domestique...) j’aimerais analyser avec plus de détails celles qui concernent les signes lapidaires et les symboles corporatifs.

Les representations de symbols corporatifs éparpillés dans quelques tableaux de l’exposition -inspirées dans les pierres tombales du Musée de Santa María a Nova, de Noia (A Corogne), sont à notre opinion très représentatifs quant à l’emblématique médiévale, comme le sont les soi-disant marques de maçons ou tailleurs de pierres.En général, ces symboles représentent des outils des métiers (des marins, des tailleurs, des cordonniers, des charpentiers...) ou ils sont des marques de famille.

En ce qui concerne les corporations des tailleurs, qu’en Galice ils sont arrivés á créer un langage propre, utilisée jusqu’à il n’y a pas logtemps, appelée "Verbo dos arginas" [langage des arginas] les "arginas" ou les "arxinas" ce sont les tailleurs de pierres), il y a des nombreuses interprétations qui ce sont élaborées sur ces symboles schématiques. Nous savons qu’ils ont été utilisé par la maçonnerie médiévale, connu comme la "franc-maçonnerie opérationnelle", pour la différencier de celle apparue au XVIIIème siècle, celle déjà appelée la "Constitution d’York", daté en 926, stipulait, dans son article 15, que "tout franc-maçon doit accueillir affectueusement aux compagnons qui arrivent du Continent, et qui leurs fassent les signes de reconnaissance..." et, á l’article 16, que "ni les maîtres ni les compagnons doivent donner entrée aux loges à celui qui n’est pas été reçu franc-maçon; ni ils doivent leur enseigner l’art de la manière, ni leur laisser travailler la pierre, ni utiliser l’équerre, ni lui indiquer son utilisation".

D’autres exemples de règlements de la franc-maçonnerie médiévale seraient les "statuts des maîtres des murs et du bois", de Bologne (1248), "les Constitutions des francs-maçons de Strasbourg" (1459) ou "les statuts de l’Association des sculpteurs de pierre et des maçons", de Ratisbonne (1498).

Documenté dans divers textes on apprend comment les maçons recevaient leur marque particulière, après être devenus membres de la Confrérie. Ils possèdent alors tous les droits et on régistrait soigneusement leur marque. Ils ont été même élaborés des hypothétiques modèles de matrices, utilisées par différentes corporations, de tailleurs de pierre dont chaque franc-maçon adopterait un fragment comme marque personnelle identificatrice.

Mais la marque non seulement était la firme personnelle de chaque franc-maçon et une manière de justifier le travail qu’effectuait, en apparaissant sur les pierres de taille, mais aussi un rite, celui du symbole en action.

Tous les signes lapidaires sont réduits à quelques schémas fondamentaux (cercle, ligne, carré, triangle, croix). En partant d’eux on produit tous les autres, ainsi que le dessin des outils propres qu’on utilisaient dans la construction (masse, ciseau, fil á plomb, le niveau, équerre, truelle, compas, etc.).

Nous pourrions continuer à réfléchir sur les tableaux de cette exposition. Mais nous allons mettre point final. Permettez-moi que je suggère, pour contempler, comme fond musical, les "Gymnopédies" ou les "Gnossiennes" d’Erik Satie. Je crois rien de meilleur que cette musique évocatrice, suggestive et réfléchie pour nous submerger dans ce merveilleux magma d’images qui nous offre Alfredo Erias.

SINGS AND SYMBOLS

Alfredo Erias, already recognised for his work as an archivist, painter and archaeological sketcher, now presents us with an extraordinary exhibition, "Xente no Camiño", in which he traces an overall view of medieval Galician society.

This artistic project marks a new phase in his work, because it organises and unifies three of his great loves: sketching, painting and history. Although some of this has appeared in an earlier project "Praias da memoria", with sculptural elements from different eras, integrating them in a representational, but at the same time surreal, atmosphere, we now find ourselves before a totally coherent medieval universe, in which the sketcher, the painter and the historian come together in unison.

Within the images that the artist offers us in this exhibition (agrarian calendar, wild boar hunting, musicians, funeral sculptures, household furnishings...) I would like to analyze in more detail those relating to the signs on the stone tablets and the symbols of the guilds.

The depictions of guild symbols scattered on some of the paintings in the exhibition – inspired by the coffin-lids in the Museum of Santa Maria a Nova in Noia (A. Coruña)- are, in our opinion, very representative of the medieval emblematic, as are the so-called Mason’s Marks. They usually represent the tools of the trade (sailors, tailors, shoemakers, carpenters…) or are family crests.

Respecting the stonemasons signs on the stone tablets (in Galicia they even created their own language, in use until recently, called "Verbo dos arginas" – the "arginas" or "arxinas" are stonemasons), there have been numerous interpretations of these schematic symbols. We know that they were used by medieval masons, known as "operative masonry" to differentiate it from that which appeared in the eighteenth century, the "speculative". What is now called the "York Constitution", dated 926, stipulated in article 15 that "each mason should welcome affectionately the companions arriving from the Continent, and make them signs and symbols of recognition…."; and in article 16 that "neither the masters nor the companions should allow into the lodges anyone who has not been received as a Mason, nor should they teach them the art-form, nor let them work the stone, nor use the square or be shown its use".

Other examples of the rules of medieval masonry were the "Statutes of the Masters of the Wall and the Wood" of Bologna (1248), the "Constitutions of the Masons of Strasbourg" (1459) or the "Statutes of the Association of Stone Sculptors and Bricklayers" of Ratisbon (1498)

Also documented, in various texts, is how the masons received their unique mark, after they were made members of the Fraternity, with full rights; these marks were held in a register. They even made hypothetical models of matrices, used by various companies of stonemasons, from which each mason adopted a fragment as his own personal identification mark.

However, the mark was not only the personal signature of each mason (and a way of justifying the work that he carried out, when appearing on blocks of stone) but also a rite, that of the symbol in action.

All the stone tablet symbols can be reduced to a few fundamental outlines, (circle, line, spiral, square, triangle, cross). Dividing these produces all the rest, in the same way as the design of the actual tools used in the construction (mallet, chisel, plumb-line, level, square, trowel, compasses etc.).

We could continue reflecting on the paintings in this exhibition, but that’s enough. Allow me to suggest as a musical background while gazing at the paintings, the "Gymnopédies" or the "Gnossiennes" by Erik Satie. I believe there is nothing better than this evocative, stimulating, reflexive music to immerse ourselves in this marvellous magma of images given to us by Alfredo Erias.


Volver a "Xente no Camiño"