A OLLADA INMUTABLE
                                                                                                                                                                           
XULIO LÓPEZ VALCÁRCEL

 

caso levaban séculos agardando, como a arpa de Bécquer, que unha man piadosa os rescatase do esquecemento. Abandonados á súa sorte en recantos escuros, lápidas ignoradas, capiteis poeirentos, sartegos..., tripulantes insomnes de barcas de Caronte en travesía sen volta cara ao oeste, esperaban a man do artista para seguir existindo na memoria do seu pobo, para ser sequera un nome, unha figura, unha imaxe devolta á luz desde a densa néboa dun esquecemento que todo o iguala.

Tiveron que pasar séculos de desleixo e de indiferenza, ata que un investigador, un arqueólogo, sentise a curiosidade de saber a quen acollen os sartegos, que din as lápidas, que acochan as escenas representadas, os símbolos, as armaduras, a heráldica. Restos marabillosos dunha sociedade complexa que lle legou ao futuro o seu testemuño, a súa pegada. Quizais porque se negaban a morrer enteiramente.

Xorde así unha primeira aproximación de Alfredo Erias á sociedade medieval, a esa sociedade que se ten alcumado de maneira sistemática, e nada científica, de tebregosa e escura, ignorante, temerosa e dogmática, cando a arquitectura e o propio esplendor da literatura demostran ben ás claras a súa vocación de altura espiritual e de iluminación cognoscitiva.

Erias achégase á sociedade tardomedieval, á baixa idade media, porque é esa época a que máis material lle ofrece ao investigador, neste caso ao arqueólogo, que se completa co historiador. Porque Erias non se limita, nese primeiro achegamento, a reproducir en debuxos fieis e precisos as figuras e escenas representadas, senón que o seu traballo afonda na identidade, circunstancias e condicións das persoas. Betanzos de maneira singular, en concreto as igrexas de Santa María do Azougue, San Francisco e Santiago, Melide, Noia, coas famosas lápidas gremiais, Santiago, co Pazo de Xelmírez e a riqueza do seu refectorio do que se recollen varias escenas, pero tamén na mesma cidade o Pórtico da Gloria e a fachada de Praterías, na Coruña a Colexiata de Santa María e o Museo Arqueolóxico.

Plurais son as fontes nas que o experto bebe para aboiar e sacar á luz toda esta riqueza histórica que nos permite coñecer non só os datos concretos referidos a unha persoa, senón que nos permite enxergar con nitidez os usos, os costumes, o mobiliario, a vestimenta, etc. da Galiza da época. Cabaleiros, bispos e demais membros do clero, reis e raíñas, burgueses e donas nobiliarias de alta liñaxe, pero tamén xente do común, xentes populares como alabardeiros, monteiros, músicos, acróbatas, porqueiros, matachíns, sementadores..., referidos en ocasións con carácter simbólico aos ciclos estacionais, ao xiro da natureza, das diversas festas e colleitas. Un ciclo de tempo cósmico e circular fronte ao ciclo humano, lineal. Sen volta.

O seguinte paso de Erias foi pasar do debuxo arqueolóxico ao cadro pictórico. Aos citados valores (documentais, históricos...) engádese agora outro primordial: a pura e senlleira dimensión artística do proxecto. Xa non estamos ante un instrumento ao servizo dun fin ilustrativo ou investigador. Sen deixar de ser iso, estanos propondo o pintor, o artista Alfredo Erias, unha obra atípica, allea a modas, mesmo contraria a elas, diferente, ambiciosa e estraña. Poderiamos engadir máis adxectivos e non abondarían para cualificar esta obra singular, tan persoal e intransferible que estamos convencidos de que unicamente Alfredo Erias é quen de realizala. Por unha razón moi sinxela: esíxense varias condicións nunha mesma persoa para que a obra poida chegar a porto. Necesitamos o esforzo conxunto do investigador, do arqueólogo, do historiador e do artista. ¿Cantas persoas reúnen e conxugan esta pluralidade de coñecementos e de habilidades? Cada unha delas é necesaria pero non é suficiente. Cómpre a suma de todas. Algo que por designio ou por traballo se dá en Alfredo Erias. De maneira esforzada, con sacrificio, talento e tesón, foi capaz de concibir e de executar unha obra sorprendente.

Non resulta difícil imaxinar a dificultade de levar a unha superficie plana algo que orixinariamente se encontra en volume. O carácter escultural de moitas figuras explícase por esta procedencia que marca todo o desenvolvemento posterior do cadro. Porque o volume escultórico non ten fondo, e para que o cadro funcione o artista debe dotar ao cadro dese espazo, ese fondo no que situar as escenas e o personaxes. Temos así toda esa serie de grecas, de lazos, entrelazados, solpores, labirintos, mar infindo, elementos heráldicos, sígnicos... que dotan ao cadro dun cromatismo, dunha viveza e dunha composición en todo atribuíbles ao mérito do autor, que, se na figura principal se inspira na realidade, no resto é todo da súa colleita. Finalmente o arco encadra, fixa todas esas escenas, todas esas representacións magníficas. O arco, elemento arquitectónico, proporciónalle unidade á exposición ao convertela nunha especie de retablo, dálle profundidade ás pezas e nobreza maxestática ás figuras representadas.

Xente no Camiño. No camiño de Santiago, lugar de peregrinaxe antiquísimo, no camiño de Fisterra, aínda máis antigo, no camiño da arte, no camiño da vida. No camiño.

 

La mirada inmutable

Acaso llevaban siglos esperando, como el arpa de Bécquer, que una mano piadosa los rescatase del olvido. Abandonados a su suerte en recintos oscuros, lápidas ignoradas, capiteles polvorientos, sarcófagos..., tripulantes insomnes de barcas de Caronte en travesía sin retorno hacia el Oeste, esperaban la mano del artista para seguir existiendo en la memoria de su pueblo, para ser siquiera un nombre, una figura, una imagen devuelta a la luz desde la densa niebla de un olvido que todo lo iguala.

Tuvieron que pasar siglos de abandono y de indiferencia, hasta que un investigador, un arqueólogo, sintiese la curiosidad de saber a quién acogen los sarcófagos, qué dicen las lápidas, qué esconden las escenas representadas, los símbolos, las armaduras, la heráldica. Restos maravillosos de una sociedad compleja que legó al futuro su testimonio, su huella. Quizás porque se negaban a morir enteramente.

Surge así una primera aproximación de Alfredo Erias a la sociedad medieval, a esa sociedad que se tiene apodado de manera sistemática, y nada científica, de tenebrosa y oscura, ignorante, temerosa y dogmática, cuando la arquitectura y el propio esplendor de la literatura demuestran claramente su vocación de altura espiritual y de iluminación cognoscitiva.

Erias se acerca a la sociedad tardomedieval, la baja Edad Media, porque es esa época la que más material ofrece al investigador, en este caso al arqueólogo, que se completa con el historiador. Porque Erias no se limita, en ese primer acercamiento, a reproducir en dibujos fieles y precisos las figuras y escenas representadas, sino que su trabajo ahonda en la identidad, circunstancias y condiciones de las personas. Betanzos de manera singular, en concreto las iglesias de Santa María do Azougue, San Francisco y Santiago, Melide, Noia, con las famosas lápidas gremiales, Santiago, con el Palacio de Gelmírez y la riqueza de su refectorio del que se recogen varias escenas, pero también en la misma ciudad el Pórtico de la Gloria y la fachada de Platerías, en A Coruña la Colegiata de Stª María y el Museo Arqueológico.

Plurales son las fuentes en las que el experto bebe para dar forma y sacar a la luz toda esta riqueza histórica que nos permite conocer no sólo los datos concretos referidos a una persona, sino que nos permite vislumbrar con nitidez los usos, las costumbres, el mobiliario, el vestido, etc. de la Galicia de la época. Caballeros, obispos y demás miembros del clero, reyes y reinas, burgueses y damas nobiliarias de alto linaje, pero también gente del común, gentes populares como alabarderos, monteros, músicos, acróbatas, porqueros, matarifes, sembradores..., referidos en ocasiones con carácter simbólico a los ciclos estacionales, al giro de la naturaleza, de las diversas fiestas y cosechas. Un ciclo de tiempo cósmico y circular frente al ciclo humano, lineal. Sin retorno.

El siguiente paso de Erias fue pasar del dibujo arqueológico al cuadro pictórico. A los citados valores (documentales, históricos...) se añade ahora otro primordial: la pura y señera dimensión artística del proyecto. Ya no estamos ante un instrumento al servicio de un fin ilustrativo o investigador. Sin dejar de ser eso, nos está proponiendo el pintor, el artista Alfredo Erias, una obra atípica, ajena a modas, incluso contraria a ellas, diferente, ambiciosa y extraña. Podríamos añadir más adjetivos y no bastarían para calificar esta obra singular, tan personal e intransferible que estamos convencidos que únicamente Alfredo Erias es capaz de realizarla. Por una razón muy sencilla: se exigen varias condiciones en una misma persona para que la obra pueda llegar a puerto. Necesitamos el esfuerzo conjunto del investigador, del arqueólogo, del historiador y del artista. ¿Cuántas personas reúnen y conjugan esta pluralidad de conocimientos y de habilidades? Cada una de ellas es necesaria pero no es suficiente. Es precisa la suma de todas. Algo que por designio o por trabajo se da en Alfredo Erias. De manera esforzada, con sacrificio, talento y tesón, fue capaz de concebir y de ejecutar una obra sorprendente.

No resulta difícil imaginar la dificultad de llevar a una superficie plana algo que originariamente se encuentra en volumen. El carácter escultural de muchas figuras se explica por esta procedencia que marca todo el desenvolvimiento posterior del cuadro. Porque el volumen escultórico no tiene fondo, y para que el cuadro funcione el artista debe dotar al cuadro de ese espacio, ese fondo en el que ubicar las escenas y los personajes. Tenemos así toda esa serie de grecas, de lazos, entrelazados, ocasos, laberintos, mar infinita, elementos heráldicos, sígnicos... que dotan al cuadro de un cromatismo, de una viveza y de una composición en todo atribuibles al mérito del autor, que, si en la figura principal se inspira en la realidad, en el resto es todo de su cosecha. Finalmente el arco encuadra, fija todas esas escenas, todas esas representaciones magníficas. El arco, elemento arquitectónico, le proporciona unidad a la exposición al convertirla en una especie de retablo, le da profundidad a las piezas y nobleza mayestática a las figuras representadas.

Xente no Camiño (Gente en el Camino). En el camino de Santiago, lugar de peregrinaje antiquísimo, en el camino de Finisterre, aún más antiguo, en el camino del arte, en el camino de la vida. En el camino.

LE REGARD IMMUABLE

Peut-être ils ont pris des siècles en espérant, comme l’harpe de Bécquer, qu’une main pieuse les sauve de l’oubli. Abandonnés à leur sort dans des enceintes obscures, pierres tombales ignorées, chapiteaux poussiéreux, sarcophages…, membres des équipages insomnies des barques de Caronte en traversée sans retour vers l’ouest, ils attendaient la main de l’artiste pour continuer à exister dans la mémoire de leur peuple, pour être au moins un nom, une figure retournée de nouveau du dense brouillard de l’oubli à la lumière.

Ils ont dû passer des siècles d’abandon et d’indifférence, jusqu’à ce qu’un investigateur, un archéologue, sente la curiosité de savoir qui ont accueillis les sarcophages, que disent les pierres tombales, que cachent les scènes représentées, les symboles, les armures, l’héraldique. Des restes merveilleux d’une société complexe qui a léguée au futur son témoignage, son empreinte. Peut-être parce qu’ils se niaient la mort et refusaient de mourir entièrement.

Il surgit ainsi un premièr rapprochement d’Alfredo Erias à la société médiévale, à cette société qui elle-même s’est surnommé à sa manière systématique, et pas du tout scientifique, ténébreuse et obscure, ignorante, craintive et dogmatique, quand l’architecture et la splendeur même de la littérature démontrent clairement la vocation de hauteur spirituelle et de l’illumination cognitive.

Erias s’approche de la société médiévale tardive, le bas moyen âge, parce que c’est cette époque celle qui offre le plus de matériel à l’investigateur, dans ce cas-là à l’archéologue et qui se complète avec l’historien. Parce qu’Erias ne se limite pas dans ce premier rapprochement, à reproduire en dessins fidèles et précis les figures et les scènes représentées, sinon que son travail s’approfondi dans l’identité, circonstances et conditions des personnes. Betanzos de manière singulière, en particulier les églises de Santa Maria do Azougue, San Francisco et Santiago, Melide, Noia, avec les célèbres pierres tombales corporatives, Saint-Jacques-de-Compostelle, avec le Palais de Gelmírez et la richesse de son réfectoire duquel il reprend plusieurs scènes, mais aussi dans la même ville le Porche de la Gloire et la façade de Platerías, à A Corogne la Collégiale de Sta. María et le Musée Archéologique.

Ce sont plusieurs sources dans lesquelles l’expert boit pour donner des formes et renseignements concrets référés à une personne Cela nous permet entrevoir avec netteté les usages, les coutumes, le mobilier, les habits, etc. de la Galice de l’époque. Chevaliers, évêques et les autres membres du clergé, rois et reines, bourgeois et dames nobiliaires de haut lignage, mais aussi gens du commun, comme des hallebardiers, veneurs, musiciens, acrobates, porchers, bouchers..., des semeurs, parfois faisant allusion avec un caractère symbolique aux cycles des saisons, au virement de la nature, des différentes récoltes et des fêtes. Un cycle de temps cosmique et circulaire qui est contraire au cycle humain, linéaire. Sans retour.

Le pas suivant d’Erias a été passer du dessin archéologique au tableau pictural. Aux valeurs citées (documentaires, historiques...) on ajoute maintenant un autre primordial: une dimension artistique du projet pur et unique. On n’est plus devant un instrument au service d’un but illustratif ou investigateur. Sans laisser d’être cela, le peintre, l’artiste Alfredo Erias, nous propose une oeuvre atypique, sans suivre la mode, même contraire, différente, ambitieuse et étrange. Nous pourrions ajouter plus d’adjectifs et il ne suffiraient pas pour qualifier cette oeuvre singulière, tellement personnelle et incessible qu’on est convaincu que uniquement Alfredo Erias est capable de la réaliser.

Par une raison très simple: on exige plusieurs conditions dans une même personne pour que l’oeuvre puisse s’achever. Nous avons besoin de l’effort conjoint de l’investigateur, de l’archéologue, de l’historien et de l’artiste. Combien de personnes réunissent et conjuguent cette pluralité de connaissances et d’habilités ? Chacune d’entre elles est nécessaire mais n’est pas suffisantes. La somme de toutes est nécessaire. Quelque chose que par dessin ou par travail se retrouve en Alfredo Erias. De manière courageuse, avec sacrifice, talent et ténacité, a été capable de concevoir et d’exécuter une oeuvre surprenante.

Ce n’est pas difficile d’imaginer la difficulté de porter à une surface plate quelque chose qui originairement se trouve en trois dimensions. Le caractère sculptural de beaucoup de figures s’est expliqué par cette provenance qui marque le développement postérieur du tableau. Parce que le volume sculptural n’a pas de fond, et pour que le tableau fonctionne l’artiste doit doter celui-ci de cet espace, de ce fond ou se situent les scènes et les personnages. Nous avons ainsi toute cette série de grecques, de liens entrelacés, couchers de soleil, labyrinthes, mer infinie, des éléments héraldiques, signes... qui dotent le tableau d’un chromatisme, d’une vivacité et d’une composition qu’on attribue au mérite de l’auteur, que si dans la figure principale il s’inspire de la réalité, dans le reste c’est tout de son cru. Finalement l’arc encadre, fixe toutes ces scènes, toutes ces représentations magnifiques. L’arc, élément architectonique, lui proportionne unité à l’exposition en la transformant dans une sorte de retable qui lui donne profondeur aux pièces et noblesse majestueuse aux figures représentées.

Xente no Camiño [gens dans le chemin]. Dans le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, endroit de pèlerinage très antique, sur le chemin de Finisterre, encore plus antique, sur le chemin de l’art, sur le chemin de la vie. Sur le chemin.

THE IMMUTABLE GAZE

Maybe they have been waiting for centuries, like Bécquer’s harp, for a kindly hand to rescue them from oblivion. Abandoned to their fate in dark places, unknown stone tablets, dusty capitals, sarcophagi…, sleepless crews of boats from Caronte on a one-way voyage to the West, waiting for the artist’s hand, so they can continue existing in their town’s memory, to be at least a name, a figure, an image returned to the light from the all-levelling dense fog of oblivion.

They had to spend centuries in abandonment and indifference, until an investigator, an archaeologist, felt the curiosity to know who the sarcophagi are sheltering, what the stone tablets say, what is hidden in the scenes depicted, the symbols, the suits of armour, the heraldry. Marvellous remains of a complex society which has bequeathed to the future its testimony, its mark. Perhaps because they refuse to die completely.

Thus began Alfredo Erias’s first approach to medieval society, to that society which has been labelled in a systematic way, not at all scientifically, as gloomy, dark, ignorant, fearful and dogmatic, when the architecture and natural splendour of the literature clearly demonstrates its high spiritual vocation and cognitive enlightenment.

Erias approaches the late medieval society, the low Middle Ages, because this is the period which has the most material to offer the investigator, in this case the archaeologist, complemented by the historian. Because Erias doesn’t limit himself, in this first approach, to reproducing faithful and precise sketches of the scenes depicted, his work examines in depth the identity, circumstances and characters of the people. Betanzos in a singular degree, particularly the churches of Santa Maria do Azougue, San Francisco and Santiago; Melide; Noia with its famous guild stone tablets; Santiago with the Gelmírez Palace and the richness of its refectory from where several scenes are taken, but also in the same city the Portico de la Gloria and the Silversmiths’ façade; in A Coruña the Collegiate of Santa Maria and the Archaeological Museum.

Many are the fountains at which the expert drinks in order to give form and bring to light all this historic wealth that allows us not only to know hard facts about a person, but permits us to begin to see clearly the customs, the furniture, the clothing etc. of the Galicia of that time. Noblemen, bishops and other members of the clergy, kings and queens, the middle-classes, and high-born noblewomen, but also the common people, popular folk such as halberdiers, huntsmen, musicians, acrobats, swineherds, slaughtermen, sowers…., sometimes used as a symbolic character for the seasonal cycle, the rotation of nature, the different festivals and harvests. A cosmic circular time-cycle as contrasted with the human lineal cycle, with no going back.

The next step for Erias was to turn the archaeological drawing into the pictorial painting. To the aforementioned values (documentary, historical…) is now added another essential: the pure and outstanding artistic dimension of the project. We are not looking at a mere tool as a means to an illustrative or investigative end. Although it is still that, the painter, Alfredo Erias is offering us an exceptional work, beyond styles, even contrary to them, different, ambitious and strange. We could add more adjectives and they would not be enough to qualify this singular work, so personal and untransferable that we are convinced that only Alfredo Erias is capable of realizing it. For one simple reason: several qualities are required in the same person for the work to be brought to fruition. We need the combined endeavour of the investigator, the archaeologist, the historian and the artist. How many people possess and combine this plurality of knowledge and expertise? Each one of them is necessary, but it is not enough. It is essential to have the sum total of them all. Something that by design or through work is to be found in Alfredo Erias. Vigorously, with sacrifice, talent and tenacity, he was capable of conceiving and executing a surprising work.

It is not hard to imagine the difficulty of transferring to a flat surface something that was originally three-dimensional. These origins explain the sculptural character of many figures and which mark all the subsequent development of the picture. Because the solid sculpture does not have a background, and for the picture to function, the artist needs to supply one, this background on which to place the scenes and the personages. Thus we have a whole series of borders, loops, interlacing, sunsets, labyrinths, infinite sea, heraldic elements, signs … which give the picture a chromaticity, an intensity and a composition all attributable to the merit of the creator, who, if the principal figure is inspired by reality, has created all the rest. Finally the arch, which frames and brings into focus all these scenes, all these magnificent representations. The arch, an architectural element, lends unity to the exhibition to convert it into a sort of reredos, gives depth to the pieces and majestic nobility to the figures depicted.

Xente no Camiño (People on the Way). On the way to Santiago, place of ancient pilgrimage, on the way to Finisterre, even older, on the way to art, on the way of life. On the way.

 

 


Volver a "Xente no Camiño"